Datça Jandarmasından Trafik Haftasında Etkinlikleri

TÜRKİYE 12 Mayıs 2019 01:01
Videoyu Aç Datça Jandarmasından Trafik Haftasında Etkinlikleri
A
a

Datça’Da, Tra­Fik Haf­Ta­Sı Kap­Sa­Mın­Da Ya­Pı­Lan Eği­Tim Faaliyetlerinde, Öğrencilere Okula Gelip Gi­Der­Ken Dik­Kat Et­Me­Le­Ri Ge­Re­Ken Hu­Sus­Lar İle Okul Ser­Vis Araç­La­Rın­Da­Ki Ha­Re­Ket Tarzı Hak­Kın­Da Bil­Gi­Ler Ve­Ri­Ldi

Datça’da, Tra­fik Haf­ta­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan eği­tim faaliyetlerinde, öğrencilere okula gelip gi­der­ken dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken hu­sus­lar ile okul ser­vis araç­la­rın­da­ki ha­re­ket tarzı hak­kın­da bil­gi­ler ve­ri­ldiMa­hal­le­ler­de dü­zen­le­nen se­mi­ner­ler­de ise genel tra­fik ku­ral­la­rı mo­to­sik­let kul­la­nı­mı es­na­sın­da özel­lik­le kask ta­kıl­ma­ma­sının al­kol­lü araç kul­la­nıl­ma­ma­sı­nı ve araç kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da em­ni­yet ke­me­ri tak­ma­nın önemi üze­rin­de du­ru­ldu.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca 2019 yı­lı­nın ve yaya ön­ce­lik­li tra­fik yılı ola­rak ilan edil­me­si­ ne­de­ni ile 2918 sa­yı­lı Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ka­nu­nu 74. mad­de­sin­de ya­pı­lan’’ gö­rev­li bir kişi veya ışık­lı tra­fik işa­re­ti bu­lun­ma­yan ancak tra­fik işa­re­ti veya levhalarıyla be­lir­len­miş kav­şak giriş ve çı­kış­la­rı­na yaya ve okul ge­çit­le­ri­ne yak­la­şır­ken ya­vaş­la­mamak ve bu­ra­lar­dan geçen veya geç­mek üzere bulunan ya­ya­la­ra ilk geçiş hak­kı­nı ver­me­mek’’ Kuralı hakkında bilgi ve­ri­le­rek toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nı bu ko­nuy­la il­gi­li ha­zır­la­nan afiş­le­rin asıl­dı­ğı tra­fik denetimlerinde, sürücülere el ilan­la­rı da­ğı­tıl­dı.
Ay­rı­ca Se­mi­ner­de tra­fik gö­rev­li­si dı­şın­da­ki Jan­dar­ma ve Polis per­so­ne­li­nin de özel­lik­le seyir ha­lin­de iken cep te­le­fo­nu kullanma, emniyet kemeri tak­ma­ma, makas atma ola­rak tabir edi­len tra­fi­ği teh­li­ke­ye dü­şü­recek şe­kil­de şerit de­ğiş­tir­me ve gö­rev­li bir kişi veya ışık­lı tra­fik işa­re­ti bu­lun­ma­yan ancak tra­fik işa­re­ti ve lev­ha­la­rı ile be­lir­len­miş kav­şak giriş ve çı­kış­la­rı­na yaya ve okul ge­çit­le­ri­ne yak­la­şır­ken ya­vaş­la­mak ve bu­ra­lar­dan geçen veya geç­mek üzere bu­lu­nan ya­ya­la­ra ilk geçiş hak­kı­nı ver­me­mek ku­ral­la­rı­nı ihlal eden sü­rü­cü­le­ri­nin kul­lan­dık­la­rı araç­la­rın pla­ka­la­rı­na ceza tu­ta­na­ğı dü­zen­le­me yet­ki­si­nin bu­lun­du­ğu­nu sü­rü­cü­le­rin maddi ve ma­ne­vi ka­yıp­la­rı uğ­ra­ma­ma­sı can ve mal em­ni­ye­ti­nin sağ­lan­ma­sı için bu ku­ral­la­ra uy­ma­la­rı­nın büyük önem ta­şı­dı­ğı vur­gu­lan­dı.Alınan Yoğun tra­fik ted­bir­le­ri­nin va­tan­da­şı­n du­yar­lı­lı­ğı sa­ye­sin­de ül­ke­deki ölüm­lü tra­fik ka­za­la­rının 2019 yılın ilk 4 ayın­da %40 4 ora­nın­da azal­dı­ğı ve ora­nın daha da ar­tı­rıl­ma­sı için de­ne­tim­le­rin yo­ğun­laş­tır­mak devam ede­ce­ği be­lir­til­di. Ya­pı­lan tra­fik eği­tim ve de­ne­tim­le­ri­ni daha gü­ven­li bir tra­fik or­ta­mı ya­rat­mak için ol­du­ğu, bu or­ta­mı ya­ra­ta­bil­mek için de tüm va­tan­daş­la­rı­n tra­fik te­rö­rü­ne dur di­yecek bilgi ve has­sa­si­ye­te sahip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği üze­rin­de du­rul­du.Yetkililer tüm bu ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın daha gü­ven­li bir tra­fik or­ta­mı için­de ha­re­ket ede­ce­ği­ni bu or­ta­mı ya­ra­ta­bil­mek için her­kes­e düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğine inan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ka­za­sız gün­ler di­le­di.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat